ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫਾਰਮ

ਨੋਟ: - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ.
ਵਧੇਰੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ. http://punjab.gov.in/e-forms
 

Filter Form category wise

Filter

ਫਾਰਮ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਵਰਣਨ ਪਤਾ View / Download
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ 17/09/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)
NRI ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 17/09/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 08/09/2021 ਦੇਖੋ (257 KB)
ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ(PDF 257KB) 19/03/2018 ਦੇਖੋ (257 KB)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ(PDF 1,011 KB) 19/03/2018 ਦੇਖੋ (1,011 KB)
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ(PDF 1MB) 19/03/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(PDF 877KB) 19/03/2018 ਦੇਖੋ (877 KB)
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓ ਬੀ ਸੀ(PDF 1MB) 19/03/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਜਾਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸ.ਸੀ.(PDF 1MB) 19/03/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਆਮ)(PDF 1MB) 19/03/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)