ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ

 

QR Code

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ:-

https://esewa.punjab.gov.in/CenterSlotBooking  ਜਾਂ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ