ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਭਾਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਪੁਲਿਸ 100/181
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 101
ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 155300
ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1091
ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098

ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਭਾਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ – ਸਿਹਤ 104
ਬਿਜਲੀ 1912
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 1800 1800 1000