ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ,ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਤੋ ਅਰਜੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ,ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਤੋ ਅਰਜੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ ਅੰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ,ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਤੋ ਅਰਜੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾ ਵਿਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ,ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾ ਤੋ ਅਰਜੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।

04/06/2021 03/07/2021 ਦੇਖੋ (1 MB)